FAQ

MISTING

Často kladené otázky
Misting systémy obsahujú rozprašovaciu hlavicu skonštruovanú na vytváranie kvapiek vody s priemerom menším, ako má ľudský vlas, o veľkosti iba 5 stotiny milimetra. Vodné kvapky takejto veľkosti sa pri kontakte s okolitým vzduchom okamžite vyparia, čo môže redukovať teplotu okolia až o 11˚C. Tento vedecký prístup, známy ako termodynamika, bol základom pre vývoj systému Arizona Mist.
Áno. Princíp vyparovacieho chladenia je možné dosiahnuť všade, kde je možné dosiahnuť vyparovanie. Čím úplnejšie je vyparovanie, tým efektívnejší je systém. V oblastiach s vlhkosťou vzduchu nad 80% možno dosiahnuť redukciu teploty o cca 5,5˚C. V oblastiach s vlhkosťou 40% až 80% je možné dosiahnuť zníženie teploty do výšky 11,1˚C. V oblastiach s vlhkosťou vzduchu pod 40% je možné dosiahnuť zníženie teploty až o 19,5˚C.
Vzhľadom k extrémne malej veľkosti otvoru hlavice (0,0017mm!), niektoré z hlavíc sa pravdepodobne upchajú. Ak sa tak stane, hlavicu treba vybrať a namočiť do Arizona Mist čističa hlavíc (pre podrobnejšie informácie pozrite etiketu na obale). Ak hlavica nie je celkom upchatá, ale iba nedostatočne rozprašuje, celý systém môže byť prepláchnutý čističom hlavíc kvôli prevencii. Čistič nie je škodlivý pri náhodnej konzumácii, nie je toxický a úplne biologicky odbúrateľný. Pre technické informácie pozrite etiketu.

ROZSTREKOVAČE

Často kladené otázky

Najčastejšou príčinou býva poškodená alebo roztrhnutá membrána jedného, alebo viacerých kontrolných ventilov. Uistite sa, že ventil nie je nainštalovaný opačne. Preverte, či piest solenoidu nie je zaseknutý, alebo nechýba. Vyberte solenoid a odstráňte nečistoty, skontrolujte piest. Ak všetko vyzerá byť v poriadku, odstráňte kryt, skontrolujte membránu a puzdro membrány v spodnej časti ventilu pre možné praskliny, trhliny alebo nečistoty. Ak je membrána poškodená, roztrhnutá alebo otvor piestu je malý, vymeňte ju. Ak je v spodnej časti ventilu prasklina alebo trhlina, vymeňte ventil.

Aby ste zväčšili oblúk postrekovania, vsuňte plastový koniec Orbit kľúča do otvoru na nastavenie obrazcu rozstrekovania. Podržte otočnú vežičku hlavice na pravom doraze otočenia a pootočte kľúčom v smere hodinových ručičiek. Každé plné otočenie kľúčom zvyšuje oblúk o 90˚. Nastavte ľubovoľný oblúk v rozsahu 40 – 360˚. Po dosiahnutí maximálneho stupňa oblúka kľúč nepôjde ďalej otočiť, prípadne budete počuť zadŕhavý zvuk. Pre zníženie oblúka pootočte kľúčom proti smeru hodinových ručičiek.

Pre stredne veľké plochy odporúčame použiť 10 cm výsuvné rozstrekovače, ktorých hlavica vo vysunutom stave spoľahlivo prevyšuje trávnik. Pre veľké plochy Vášho pozemku odporúčame rotačné rozstrekovače, ktoré sú účinnejšie a nenáročné. Pre kry a záhony odporúčame hríbový kvapkovač Shrubbler, ktorý má nižší prietok vody.

RIADIACE JEDNOTKY

Často kladené otázky

Dva z nastavených časov spustenia sa prekrývajú. Vymažte všetky nastavené časy spustenia a nastavte iba jeden. Ak chcete zavlažovať viac než raz za deň, nastavte ďalší čas spustenia neskôr v ten deň. Čas spustenia je prvotný čas, kedy riadiaca jednotka začne zavlažovať. Každá sekcia/zóna potom bude zavlažovaná podľa nastavenej doby zavlažovania. Viacero časov spustenia Vám umožňuje zavlažovať všetky stanice viackrát počas jedného dňa.

Čas spustenia je prvotný čas, kedy riadiaca jednotka začne zavlažovať. Každá sekcia/zóna potom bude zavlažovaná podľa nastavenej doby zavlažovania. Viacero časov spustenia Vám umožňuje zavlažovať všetky stanice viackrát počas jedného dňa.

Ku každej riadiacej jednotke sú priložené inštrukcie k nastaveniu. Tieto inštrukcie sú dostupné ku každej riadiacej jednotke v sekcii Produktové manuály. Nájdite si Vašu riadiacu jednotku v online katalógu, alebo využite kolónku „Hľadať“ v hornej časti každej stránky. Orbit tiež poskytuje online príručku a video, ako riadiacu jednotku naprogramovať, ktoré nájdete v sekcii návody, resp. videá.

Jeden alebo viac elektrických ovládacích ventilov má skratový solenoid, alebo je skrat v káblovaní. Ak máte multimeter alebo voltmeter, skontrolujte spojitosť a prípadné skraty v obvodoch a solenoidoch. Prípadne skúste vymeniť solenoid v pokazenom ventile za solenoid z funkčného ventilu, či sa chybný ventil spustí. Ak áno, vymeňte solenoid. Ak nie, pravdepodobne bude potrebné vymeniť kabeláž.

Skontrolujte výstup transformátora (24V striedavého prúdu). Stlačte červené tlačidlo na reštart riadiacej jednotky, uistite sa, že je funkčná poistka. Manuálne pustite stanicu a skontrolujte jej prúd (24V striedavého prúdu). Ak je voltáž správna, problém môže byť v káblovaní alebo v relé daného ventila. Ak má ventil regulátor prietoku, uistite sa, že je plne otvorený. Ak nejde žiadny prúd, je potrebné vymeniť riadiacu jednotku

V nastavení je chyba. Reštartujte a znovu nastavte riadiacu jednotku.

Toto je zvyčajne problém káblovania medzi riadiacou jednotkou a ventilmi. Pre potvrdenie skontrolujte výstup riadiacej jednotky a uistite sa, že prúd je len v stanici, ktorú displej indikuje ako zavlažovanú. Ak áno, elektrický prúd z jedného ventila je prenášaný do káblov iného, čo spôsobuje, že sa otvárajú oba. Vymeňte kabeláž k obom ventilom.

OSTATNÉ

Často kladené otázky
LIMITOVANÁ ZÁRUKA Orbit® Irrigation Products, Inc. (ďalej len Orbit®) ručí svojim zákazníkom, že po dobu dvoch rokov od zakúpenia budú produkty materiálovo a konštrukčne nezávadné, ak nebude na obale uvedené inak (doklad o kúpe je požadovaný). Orbit® počas záručnej doby bezplatne vymení časť, alebo časti, ktoré budú za správneho používania a servisu uznané výhradne spoločnosťou Orbit® ako chybné. Orbit® si vyhradzuje právo preskúmať poškodenú časť pred jej výmenou. Tento záväzok vyplývajúci zo záruky je určený výhradne pre výmenu alebo opravu poškodených častí. Táto záruka je výhradná a je spojená ako s vyjadrenými, tak aj predpokladanými zárukami zahŕňajúc, okrem iných, aj záruky vhodnosti, predajnosti a použitia. Žiadny predajca alebo zástupca nemá právomoc túto záruku poprieť alebo hocijakým spôsobom zmeniť.
Zazimovanie zavlažovacieho systému si vyžaduje niekoľko krokov. Prvým krokom je určiť, či systém využíva výpustné ventily. Ak áno, potom stačí uzavrieť hlavný ventil zavlažovacieho systému a povoliť solenoid na každom ventile, aby sa dnu dostal vzduch. Voda by mala vytiecť z potrubí z každej zóny cez automatické výpusty ventilov. Na úseku medzi hlavným ventilom a manifoldom ventilov možno budete mať manuálny výpust. Ak áno, stačí otvoriť ventil výpustu, aby mohla voda vytiecť. Ak Váš zavlažovací systém nemá ventily s automatickými výpustami, budete potrebovať vzduchový kompresor na vytlačenie vody zo systému. Odstavte hlavný prívod vody do zavlažovania a napojte do systému vzduchový kompresor. Natlakujte zásobník na cca 4 bary a manuálne otvorte jeden z ventilov. Nechajte zónu otvorenú aspoň 2-3 minúty, aby sa všetka voda dostala von zo systému. Zatvorte ventil a znovu natlakujte zásobník. Zopakujte postup s ďalšími zónami. Po vyprázdnení všetkých zón otvorte solenoidy, aby sa do ventilov dostal vzduch. Toto je všeobecný návod na zazimovanie zavlažovacieho systému. Váš systém môže vyžadovať ďalšie kroky v závislosti od inštalácie. Pozn.: vzduchové kompresory by mali mať prietok v rozmedzí 1,9 – 3,8 l/s.