Reklamačný poriadok orbit zavlahy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Obchodné podmienky
Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode
www.orbit-zavlahy.sk a jeho podstránkach. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

1. Všeobecné podmienky a vymedzenie pojmov

Predávajúci – prevádzkovateľ internetového obchodu
www.orbit-zavlahy.sk  je obchodná spoločnosť
EXTERIER SVK, s.r.o., Hlboká 75, 949 01 Nitra, IČO: 46680845, IČ DPH: SK2023521236

Kupujúci / zákazník – fyzická, alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka. Ak sa registruje / vytvorí objednávku osoba mladšia, ako 16 rokov, prehlasuje, že tak nastalo iba so súhlasom zákonného zástupcu.
Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.
Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.
Tovar – akýkoľvek produkt z ponuky internetového obchodu www.orbit-zavlahy.sk
Kúpnou zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie predaj tovaru alebo poskytovanie služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, adresného listu alebo ponukového katalógu.
Kúpna cena tovaru (ďalej len cena) – cena uvedená pri každom tovare v €. Cena tovaru je konečná.
Predávajúci je platcom DPH.
Dodacia doba – doba od odoslania záväznej objednávky po prebranie tovaru kupujúcim.

2. Objednávka

Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne:
a) prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach predávajúceho,
b) zaslaním e-mailu na adresu
info@orbit-zavlahy.sk
Kupujúci / zákazník – fyzická, alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka. Ak sa registruje / vytvorí objednávku osoba mladšia, ako 16 rokov, prehlasuje, že tak nastalo iba so súhlasom zákonného zástupcu.
Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.
Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.
Tovar – akýkoľvek produkt z ponuky internetového obchodu  www.orbit-zavlahy.sk
Kúpnou zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie predaj tovaru alebo poskytovanie služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, adresného listu alebo ponukového katalógu.
Kúpna cena tovaru (ďalej len cena) – cena uvedená pri každom tovare v €. Cena tovaru je konečná.
Predávajúci je platcom DPH.
Dodacia doba – doba od odoslania záväznej objednávky po prebranie tovaru kupujúcim.

3. Storno objednávky

Kupujúci je oprávnený zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu do 24 hodín od jej odoslania, ak už nebol objednaný tovar odoslaný.
Objednávku je možné zrušiť prostredníctvom e-mailu info@orbit-zavlahy.sk  alebo telefonicky na +421 903 840 484
Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť číslo objednávky uvedené v potvrdzujúcom e-maily.
Zrušením objednávky nie sú kupujúcemu účtované žiadne poplatky.
V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť, alebo zmeniť objednávku v prípade, že sa daný tovar už nevyrába, nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. V prípade, že takáto situácia nastane, predávajúci informuje o tejto skutočnosti kupujúceho.
Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť … )

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona §102/2014 Z.z., ak už kupujúci prevzal tovar) do 14  kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru (platí iba pre fyzické osoby – nepodnikateľov).
V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy informuje o tejto skutočnosti predávajúceho e-mailom na
info@orbit-zavlahy.sk
Kupujúci zašle vyplnený Reklamačný protokol a predmetný tovar spolu so všetkými originálmi dokladov, ktoré boli súčasťou tovaru do 14 pracovných dní na adresu predávajúceho. Vrátený tovar musí byť kompletný a zabalený najlepšie v pôvodnom obale, nepoužitý.
V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu tovaru v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet, ktorý si určí kupujúci, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak.
V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený, alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu tovaru, alebo jej časť zníženú v súlade s § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej kúpnej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet, ktorý si určí kupujúci, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak.
Ak kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je viditeľne používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí kupujúci  predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.
Náklady na prepravu tovaru, ktorý je predmetom odstúpenia od zmluvy k predávajúcemu hradí v plnej výške kupujúci.
Kupujúci zašle predávajúcemu tovar doporučene. V prípade vyššej ceny tovaru aj poistený, nie však na dobierku.
Predávajúci je povinný prevziať tovar späť.
Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpno – predajnej zmluvy, ktorej predmetom je:
a) poskytnutie služby, ak došlo k úplnému poskytnutiu služby, a zároveň ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca po úplnom poskytnutí služby právo odstúpiť od zmluvy,
b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru vyrobeného na mieru (napr. hadica / kábel odrezaný na mieru),
c) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
d) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov (napr. použitý filter) a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
e) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
f) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal

5. Cena tovaru a platobné podmienky

Predávajúci je platcom DPH.
Cena tovaru je konečná a uvedená v € pri každom tovare. Balné je zahrnuté v cene dopravy.
Kupujúci garantuje nákup tovaru za cenu, ktorá je pri tovare uvedená v čase záväzného objednania tovaru.
Doba platnosti cenovej ponuky platí do vypredania zásob.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru v prípade, že došlo k výraznej zmene dodávateľských podmienok alebo cien tovaru. O tejto skutočnosti je predávajúci povinný kupujúceho bezodkladne informovať. Kupujúci je v týchto situáciách oprávnený odstúpiť od zmluvy.
Kupujúcemu nie sú účtované žiadne poplatky za využitie prostriedkov komunikácie.
Informácie o tovare, uvedené v internetovom katalógu www.orbit-zavlahy.sk  sú čerpané z oficiálnych  zdrojov výrobcu. Obrázky pri výrobkoch môžu byť len ilustračné.
Tovar, ktorý je označený logom “ akcia“ má špeciálnu akciovú cenu. Tá platí iba pri objednávke cez internetovú stránku
www.orbit-zavlahy.sk.

6. Spôsob platby

Kupujúci platbu uskutoční nasledovnými spôsobmi:
1. prevodovým príkazom na účet predávajúceho
2. priamym vkladom v hotovosti na účet predávajúceho
3. v hotovosti pri prevzatí tovaru na niektorej z prevádzok spoločnosti Orbit závlahy
4. vopred dodávateľovi na základe vystavenej pred faktúry
5. pri prevzatí tovaru na pobočke Slovenskej pošty- platba dobierkou
6. pri prevzatí tovaru od kuriéra prepravnej spoločnosti –  platba dobierkou
platba je možná iba v EUR
V prípade objednania tovaru v hodnote presahujúcej 300 € je možné od kupujúceho požadovať zálohovú platbu na účet predávajúceho. Kupujúcemu je v tomto prípade vystavená a na jeho e-mail odoslaná zálohová faktúra. Zálohová faktúra nie je daňovým dokladom. Originál faktúry je kupujúcemu dodaný spolu s tovarom. Kupujúci platbu uhrádza na účet predávajúceho SK79 1100 0000 0029 4806 7217 . Ako variabilný symbol je nutné zadať číslo objednávky. Ak po úhrade zálohovej platby kupujúcim dôjde k zmene alebo zrušeniu objednávky či už zo strany kupujúceho, alebo predávajúceho a táto zmena objednávky spôsobila, že kupujúci zálohou zaplatil vyššiu sumu ako je cena zmenenej objednávky, predávajúci garantuje vrátenie tohto finančného rozdielu na účet kupujúceho, z ktorého predávajúci platbu prijal.

8. Spôsob dopravy

Predávajúci zabezpečuje dopravu / dodanie tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke:
Kuriérskou službou (spoplatnená služba)
osobným odberom v  prevádzke spoločnosti, alebo v odberných miestach vybraných realizačných firiem  (pri osobnom odbere neúčtujeme žiadne dopravné alebo vedľajšie poplatky)
Dovozom dodávateľa na miesto určenia – tento spôsob je potrebné vopred dohodnúť s dodávateľom

9. Preberanie tovaru

Kupujúci je povinný tovar prebrať.
Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho alebo dohodou. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miest
Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.
Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim.
Kupujúci je povinný preukázať sa kuriérskej spoločnosti oprávnením prebrať tovar a to platným dokladom totožnosti. V prípade, že tovar preberá tretia osoba, je povinná sa preukázať splnomocnením a platným dokladom totožnosti.
Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.
V prípade, že je tovar pri preberaní poškodený alebo neúplný, kupujúci je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť predávajúcemu telefonicky na +421 903 840 484 alebo e-mailom na
info@orbit-zavlahy.sk
Kupujúci získava vlastnícke práva k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

10. Neprebratie tovaru

V prípade, že je tovar vrátený, ako nedoručený, bez zavinenia tejto skutočnosti predávajúcim, bude kupujúci kontaktovaný za účelom dohody na ďalšom postupe.
Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu všetky preukázateľné náklady spojené s neprebratím alebo prípadným opätovným zaslaním tovaru.

11. Záručná doba, reklamácie

Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.
Zákonom stanovená záručná doba na tovar je 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje kópia dokladu o zakúpení (priložená faktúra / blok). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil.
Začína plynúť dňom prebrania tovaru kupujúcim a predlžuje sa o dobu, počas ktorej sa tovar nachádza v záručnej oprave.
Záručná doba sa vzťahuje iba na tovar zakúpený a zaplatený u prevádzkovateľa internetového obchodu www.orbit.zavlahy.sk
Záruka sa nevzťahuje na:
a) bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním
b) mechanické poškodenie
c) na poškodenia vzniknuté vyššou mocou, bez obmedzenia, bleskom a záplavami
d) záruka nezahrňuje a nepokrýva náklady na montáž a ďalšie odvodené náklady – záruka pokrýva iba konkrétny výrobok
e) škody spôsobené nesprávnym používaním, alebo za poškodenia vzniknuté na výrobkoch, ktoré boli upravované prípadne kopírované užívateľom či treťou stranou.
Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry, dodacieho listu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.

12. Profil kupujúceho – „Môj účet“

Je prístupný ihneď po registrácii v časti „Môj účet“.
Súčasťou profilu je história objednávok, ktoré kupujúci uskutočnil na stránkach obchodu spolu s možnosťou vytlačenia starších faktúr.
Pozostáva z osobných údajov, ktoré boli zadané pri registrácii. Tieto údaje je možné kedykoľvek zmeniť.
Obsahuje informácie o zľavách, ktoré môže kupujúci uplatniť pri nákupe.
Kupujúcemu je umožnené nadefinovať si rôzne doručovacie adresy.
Profil umožňuje prihlásiť alebo odhlásiť zasielanie noviniek, ktoré kupujúceho informujú o aktuálnych akciách a novinkách.

13. Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru či zákaznícke registrácie prostredníctvom internetového obchodu Orbit závlahy sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ“). K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky alebo registrácii na
www.orbit-zavlahy.sk a to v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári objednávky či v registračnom formulári.
Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva zákazník v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr.pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. V prípade právnickej osoby ide o nasledovné údaje: meno, priezvisko, názov spoločnosti, adresa sídla, IČO, DIČ, IČ DPH, e-mail, telefóne číslo. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru (najmä TOPTRANS EU, a.s., Na Priehon 50, 949 01 Nitra, IČO: 36 703 923).
Vykonaním registrácie zákazníckeho účtu cez internetový obchod
www.orbit-zavlahy.sk , zákazník súhlasí s tým, aby v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov predávajúci, prípadne tretia osoba, ako touto spoločnosťou určený sprostredkovateľ v zmysle citovaného zákona, spracovávala, zhromažďovala a uchovávala osobné údaje zákazníka poskytnuté zákazníkom pri jeho registrácii. Zákazník tiež uskutočnením zákazníckej registrácie a/alebo zaškrtnutím súhlasu so zasielaním noviniek akoukoľvek formou pri odosielaní objednávky, udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním a využívaním týchto jeho osobných údajov pre účely propagačné aj marketingové a s odovzdaním týchto údajov obchodným partnerom predávajúceho na účely propagácie a marketingu, a súčasne vyslovuje súhlas s tým, aby predávajúci posielal zákazníkovi obchodné oznámenia v elektronickej podobe, v zmysle zák. č 147/2001 Z. z. o reklame a zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronickej komunikácii. Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.
Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou: spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru. Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, alebo elektronicky na e-mail info@orbit-zavlahy.sk  Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu zákazníckej registrácie. Zákazník má podľa zák. č. 122/2013 Z.z. v súvislosti so spracovaním osobných údajov najmä nasledujúce práva:

14. Varovanie

Varovanie pre osoby, ktoré objednávajú tovar na cudzie adresy. Objednaním tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.orbit-zavlahy.sk uzatvára kupujúci kúpno-predajnú zmluvu a je právne stíhateľný. Každý počítač z ktorého je objednávka realizovaná je možné identifikovať a požadovať náhradu škody vrátane ďalších nákladov (náklady na identifikáciu pre odbor informatiky Polície SR).

15. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť kedykoľvek, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo zákonov a to bez súhlasu kupujúceho. Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená ich umiestnením na internetovej stránke
www.orbit-zavlahy.sk. Neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok Reklamačný poriadok a informácie o prevádzkovateľovi v časti Kontakty.
Potvrdením objednávky kupujúci prehlasuje, že sa pred jej potvrdením oboznámil s Obchodnými podmienkami a súhlasí s nimi.
Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

16. Orgán štátneho dozoru

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA  ( SOI )
Staničná č.9, 950 50 Nitra
Tel: +421 37 7720001
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky